When You Can Live Forever. What Do You Live For?

Únor 2009

HYPNOS - Spánek

3. února 2009 v 19:16 | Anya |  Řečtí Bohové
Hypnos lat. Somnus byl bůh spánku a sám spánek, syn bohyně noci Nykty a boha podsvětní tmy Tartara.

Se svou matkou přicházel každou noc na svět, pohyboval se tiše po zemi i po moři a sesílal na všechno živé spánek, jenž zbavoval útrap a starostí; lidem dával též sny. Jeho moci nikdo neodolal; dvakrát uspal na prosbu bohyně Héry dokonce nejvyššího boha Dia. Poprvé se tak stalo, když Héra chtěla zahubit na výpravě proti Tróji Hérakla, a podruhé, když chtěla umožnit bohu Poseidónovi, aby přes Diův zákaz pomohl v trojské válce Achajcům. Za splnění tohoto druhého přání mu dala za manželku nejmladší Charitku Pásitheu.

Podle nejrozšířenějších představ žil Hypnos u dalekého Ókeanu nebo v podsvětí a sloužil bohu Hádovi. Podle jiných bydlel na dalekém severu v zemi Kimmeriů, kde se zdržoval v temné jeskyni obklopen zástupem snů. Byl bratrem boha smrti Thanata a bohyně podsvětní řeky Léthy. Měl tři syny: Morfea, který dovedl vzít na sebe podobu a hlas kteréhokoli člověka, Fobétora čili Ikela, který se zjevoval ve zvířecí podobě, a Fantasa,který se uměl proměnit v přízraky fantastických tvarů.

CHAOS - Počátek a pramen všeho na světě

3. února 2009 v 18:58 | Anya |  Řečtí Bohové
Chaos podle řeckých mýtů počátek a pramen všeho na světě.

Řekové si ho povětšině představovali jako nekonečný vesmírný prostor nebo jako změť prvků beztvárné prahmoty v bezmezné temnotě a zosobnili si ho v božskou bytost. Z Chaosu povstala nejdřív věčná tma Erebos a temná noc Nyx; z Ereba a Nykty vzniklo pak věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Poté se zrodila země Gaia, podsvětní propast Tartaros a všeoživující láska Erós. Gaia zrodila boha nebe Úrana a moře Ponta. S Úranem měla dvanáct synů a dcer, obrovských Titánů. Úranos se po prvotním Chaosu zmocnil vlády nad světem; později ji musel přenechat svému synovi Kronovi, který se proti němu vzbouřil, a ten zas svému synu Diovi.

Chaosem tedy začíná řecký mytologický výklad vzniku světa a života. Poprvé jej takto podal v básni Zrození bohů boiótský rodák Hésiodos (v 8.-7. století př. n. l.). Není však pochyb, že řecká lidová fantazie si jej vytvořila už dřív; filozofové jej pak dotvářeli, různě obměňovali a najednou nahrazovali jiným. Stál by za podrobný rozbor, všimněme si však aspoň jednoho: chaos jako změť prvků beztvárné prahmoty je jistě pozoruhodné východisko k vysvětlení vzniku světa a života, k němuž má známé "Na počátku bylo Slovo" rozhodně dále než Hésiodovo "Nejdřív ze všeho byl Chaos".

CHARÓN - Převozník mrtvých do podsvětí

1. února 2009 v 14:30 | Anya |  Řečtí Bohové
Charón lat. Charon byl syn boha věčné tmy Ereba a bohyně noci Nykty, převozník mrtvých do podsvětí.

Byl to hrubý a nevlídný stařec, což při jeho původu a celoživotním zaměstnání nijak nepřekvapuje. Převážel přes řeku Styx nebo Acherón, a to pouze do podsvětí, zpět n svět nikoli. Tuto službu poskytoval jedině duchům řádně pohřbených mrtvých; duchové nepohřbených museli bloudit navěky nebo (podle méně přísných představ) sto let na březích podsvětních řek. Za to, že převezl Hérakla, který se jako jeden z mála živých dostal do podsvětní říše, musel pak z rozkazu vládce podsvětí Háda sloužit po celý rok v okovech. Za převezení duchů zemřelých vyžadoval odměnu. Řekové dávali proto mrtvým pod jazyk peníz, aby mu měli čím zaplatit. K čemu mu byly peníze, nikdo nevěděl. Přesto se však tento obyčej udržoval v řeckořímském světě ještě dlouho po vítězství křesťanství a pronikl i do pohřebních zvyklostí jiných národů.

Antičtí umělci zobrazovali Caróna obvykle na náhrobních reliéfech a náhrobních vázách. Několik jich známe z athénského Kerameiku (z doby od 4. do 1. století př. n. l.) i z jiných pohřebišť. Jedno z nejpozoruhodnějších jeho vyobrazení (s Hermem) je na váze tzv. Saburova malíře z doby kolem roku 450 př. n. l. v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Charóna pravděpodobně představuje i velký starověký skalní reliéf u někdejší Antiochie, dnešní Antakye (v jižním Turecku). Z novověku jsou známy zejména obrazy Charónova bárka od J. Patiniera (kolem roku 1520) a K. Haidera (kolem roku 1880). Charóna jako převozníka mrtvých umístil i Michelangelo na svůj slavný Poslední soud v Sixtinské kapli ve Vatakánu (1508 až 1509).

CHRONOS - Čas a jeho zosobnění

1. února 2009 v 14:16 | Anya |  Řečtí Bohové
Chronos lat. Chronus byl čas a jeho zosobnění v božskou bytost.

O Chronovi jako o bohu času není ve starých řeckých mýtech a bájích zmínky. Setkáváme se s ním až v hellénistické době v některých mystických kultech, zejména u tzv. orfiků. Zřejmě pro hláskovou podobu jména byl ztotožňován s Diovým otcem Kronem, u Římanů pak (i bez této hláskové podoby) s Kronovým protějškem Saturnem.

Pokud byl Chronos v antice zobrazován, měl zpravidla podobu hada s různými zvířecími hlavami. Novodobí umělci mu dávají (nebo spíš dávali) podobu starého muže s přesýpacími hodinami.